Cơ bụng của bạn là nhóm cơ chính được tập trung một chỗ nhưng toàn bộ cơ thể bạn lại đang làm việc, vai bạn đang hoạt động.